dariusz.klechowski@instytutpolski.orgLeszek.kazimierski@instytutpolski.orgswietlana.babczynska@instytutpolski.org


,
anastasia.vekshina@instytutpolski.org


,
anna.lisicyna@instytutpolski.orgeugeniusz.stupinski@instytutpolski.orgedyta.fil@instytutpolski.org


PR
lawinia.klechowska@instytutpolski.org


,
stanislaw.tokarski@msz.gov.plkirill.serov@instytutpolski.orgelenamuh59@gmail.com


01
1 2017
18:00
19:00 .
02
2 2017
19:00 150+1
18:00
03
3 2017
19:00 150+1
19:00
18:00
04
4 2017
19:00 150+1
05
5 2017
19:00 150+1
19:00
06
6 2017
19:00 150+1
17:00 -
19:00
07
7 2017
19:00 150+1
15:00 -
19:00
08
8 2017
19:00 150+1
19:00
09
9 2017
19:00 150+1
19:00
10
10 2017
19:00 150+1
18:00
19:00
11
11 2017
19:00 150+1
19:30
19:00
12
12 2017
19:00 150+1
13
13 2017
19:00 150+1
14
14 2017
19:00 150+1
20:00 -:
15
15 2017
19:00 150+1
16
16 2017
19:00
19:00 150+1
17
17 2017
19:00 150+1
18
18 2017
19:00 150+1
19
19 2017
19:00 150+1
20
20 2017
19:00 150+1
21
21 2017
19:00 150+1
22
22 2017
19:00 150+1
23
23 2017
19:00 150+1
24
24 2017
19:00 150+1
25
25 2017
19:00 150+1
26
26 2017
19:00 150+1
27
27 2017
19:00 :
19:00 150+1
28
28 2017
19:00 150+1
29
29 2017
19:00 150+1
30
30 2017
19:00 150+1